System headspace do GC Versa

GC Versa

Opis

Lotne związki organiczne LZO (ang. VOC volatile organic compounds) są to uboczne produkty procesów przemysłowych, stanowiące źródło zanieczyszczeń środowiska. Charakteryzują się wysoką prężnością par i niską rozpuszczalnością w wodzie. W Polsce istnieją normy ograniczające emisję LZO do środowiska, określające dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO w produktach; zawartość LZO określa masę lotnych związków organicznych, wyrażoną w przypadku cieczy w gramach na litr (g/l).
Protokół konwencji Genewskiej o Transgranicznym Zanieczyszczeniu Powietrza na Dalekie Odległości, podpisany w 1991 roku przez Polskę definiuje LZO jako wszystkie związki organiczne pochodzenia antropogenicznego, za wyjątkiem metanu, które wykazują zdolność do wytwarzania fotochemicznych utleniaczy poprzez reakcje z tlenkami azotu i pod wpływem promieniowania słonecznego.

Przykłady lotnych związków organicznych:

  • węglowodory alifatyczne (dekan, oktan, heksan), węglowodory aromatyczne (toluen, ksylen, benzen, furan, trójmetylobenzeny, 4-fenylocykloheksen (4-PC)), związki zawierające chlor (dichlorometan, chlorek metylu, trichloroetan, dichlorobenzen), aceton, octan n-butylu, terpeny

Metoda headspace stosowana jest w analizie chromatograficznej GC lub GC/MS lotnych związków organicznych LZO. Przykładem wykorzystania tej metody może być analiza perfum o złożonym składzie, tj. zawierających wodę, alkohol, olejki zapachowe. Bezpośrednia analiza perfum umożliwia uzyskanie wielu również nieprzydatnych, nie będących przedmiotem badania, informacji, jest czasochłonna oraz może doprowadzić do uszkodzenia kolumny chromatograficznej (reakcje z fazą stacjonarną). Metoda headspace umożliwia wytworzenie fazy gazowej a priori oraz selektywne wprowadzenie na kolumnę chromatograficzną mieszaniny lotnych związków.

  • W metodzie headspace próbkę umieszcza się w szczelnie zamkniętym naczynku z dodatkiem odpowiednich rozpuszczalników. Gaz znajdujący się nad fazą ciekłą (zazwyczaj powietrze) określa się mianem headspace. Organiczne związki lotne uwalniane z matrycy, migrują do fazy gazowej, czyli headspace, a następnie odpowiednia ich objętość za pomocą igły automatycznego podajnika próbek kierowana jest do pętli dozującej chromatografu gazowego.
  • W przypadku próbek stałych wykorzystuje się ekstrakcję z pomocą odpowiednich rozpuszczalników.

Porównanie Purge and Trap z Headspace

Purge and Trap

Headspace

Ciągła ekstrakcja do fazy gazowej

Nieciągła ekstrakcja do fazy gazowej

Uwalnianie LZO z matrycy w następujących krokach:

1. Przedmuch próbki

2. Sorpcja LZO

3. Desorpcja (Nastrzyk)

Migracja LZO pomiędzy matrycą próbki i nieruchomą fazą gazową w następujących krokach:

1. Ogrzewanie próbki do pewnej temp. i przez określony czas

2. Pobranie określonej objętości fazy gazowej

3. Nastrzyk

Ilościowe oznaczanie w oparciu o odzysk standardu wewnętrznego

Ilościowe oznaczanie w oparciu o wyznaczony współczynnik podziału (K)

 

Bardzo różne próbki.

Matryca nigdy nie ma styczności z aparatem

Niskie koszty eksploatacji

Proste rozwiązywanie problemów

Versa to system headspace służący do analizy najmniejszych zawartości LZO w różnych rodzajach matryc zawierający 20 pozycyjny automatyczny podajnik próbek z naczynkami o poj. 22 mL

  • Bezpośrednia analiza próbek stałych w przemyśle farmaceutycznym, polimerów (opakowania), ciekłych woda pitna, ścieki, gleby, aromaty spożywcze, perfumy, medycyna sądowa, toksykologia
  • Tryb statyczny (bez pułapkowania)
  • Ogrzewanie do 200 oC
  • Gaz nośny: hel

Wyślij zapytanie

Masz pytanie? Napisz do nas