System purge&trap do GC Atomx

GC Atomx

Opis

Lotne związki organiczne LZO (ang. VOC volatile organic compounds) są to uboczne produkty procesów przemysłowych, stanowiące źródło zanieczyszczeń środowiska. Charakteryzują się wysoką prężnością par i niską rozpuszczalnością w wodzie. W Polsce istnieją normy ograniczające emisję LZO do środowiska, określające dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO w produktach; zawartość LZO określa masę lotnych związków organicznych, wyrażoną w przypadku cieczy w gramach na litr (g/l).
Protokół konwencji Genewskiej o Transgranicznym Zanieczyszczeniu Powietrza na Dalekie Odległości, podpisany w 1991 roku przez Polskę definiuje LZO jako wszystkie związki organiczne pochodzenia antropogenicznego, za wyjątkiem metanu, które wykazują zdolność do wytwarzania fotochemicznych utleniaczy poprzez reakcje z tlenkami azotu i pod wpływem promieniowania słonecznego.

Przykłady lotnych związków organicznych:

  • węglowodory alifatyczne (dekan, oktan, heksan), węglowodory aromatyczne (toluen, ksylen, benzen, furan, trójmetylobenzeny, 4-fenylocykloheksen (4-PC)), związki zawierające chlor (dichlorometan, chlorek metylu, trichloroetan, dichlorobenzen), aceton, octan n-butylu, terpeny

Purge&Trap jest to przedmuchiwanie roztworów wodnych odpowiednim gazem, co powoduje uwolnienie lotnych związków organicznych z matrycy i zatrzymanie ich na kolumnie wypełnionej odpowiednim sorbentem; po desorpcji LZO w wyniku ogrzania są oznaczane z zastosowaniem chromatografu gazowego GC.

Atomx – automatyczny podajnik próbek wraz z systemem Purge&Trap do analizy lotnych związków organicznych LZO w próbkach ciekłych (woda pitna, wody powierzchniowe i podziemne, ścieki) i glebach

  • Unikalny system umożliwiający ekstrakcję LZO z gleby przy użyciu metanolu zgodnie z USEPA Method 5035.
  • Analiza wysoce zanieczyszczonych gleb o zawartości zanieczyszczeń powyżej 200 ppb (200mg/kg)
  • 80 pozycyjny automatyczny podajnik próbek z naczynkami o poj. 40 mL (ogrzewanie w zakresie 35-100°C)
  • Opcjonalne chłodzenie automatycznego podajnika próbek do temp. 4°C

Wyślij zapytanie

Masz pytanie? Napisz do nas