System purge&trap do GC Stratum

GC Stratum

Opis

Lotne związki organiczne LZO (ang. VOC volatile organic compounds) są to uboczne produkty procesów przemysłowych, stanowiące źródło zanieczyszczeń środowiska. Charakteryzują się wysoką prężnością par i niską rozpuszczalnością w wodzie. W Polsce istnieją normy ograniczające emisję LZO do środowiska, określające dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO w produktach; zawartość LZO określa masę lotnych związków organicznych, wyrażoną w przypadku cieczy w gramach na litr (g/l).
Protokół konwencji Genewskiej o Transgranicznym Zanieczyszczeniu Powietrza na Dalekie Odległości, podpisany w 1991 roku przez Polskę definiuje LZO jako wszystkie związki organiczne pochodzenia antropogenicznego, za wyjątkiem metanu, które wykazują zdolność do wytwarzania fotochemicznych utleniaczy poprzez reakcje z tlenkami azotu i pod wpływem promieniowania słonecznego.

Przykłady lotnych związków organicznych:

  • węglowodory alifatyczne (dekan, oktan, heksan), węglowodory aromatyczne (toluen, ksylen, benzen, furan, trójmetylobenzeny, 4-fenylocykloheksen (4-PC)), związki zawierające chlor (dichlorometan, chlorek metylu, trichloroetan, dichlorobenzen), aceton, octan n-butylu, terpeny

Purge&Trap jest to przedmuchiwanie roztworów wodnych odpowiednim gazem, co powoduje uwolnienie lotnych związków organicznych z matrycy i zatrzymanie ich na kolumnie wypełnionej odpowiednim sorbentem; po desorpcji LZO w wyniku ogrzania są oznaczane z zastosowaniem chromatografu gazowego GC.

Stratum to sam system umożliwiający uzyskiwanie lotnych związków organicznych LZO z próbek ciekłych metodą Purge&Trap.

  • Gaz nośny: hel lub azot
  • Detektor pienienia się próbki z możliwością zmiany szybkości przedmuchu z wykorzystaniem MFC
  • AQUATek100 to 100 pozycyjny automatyczny podajnik próbek dla Stratum (naczynka o poj. 40 mL)
  • Możliwość zastosowania metody dodatku wzorca lub standardu wewnętrznego (2 pozycje)
  • Główne zastosowania: woda pitna, ścieki
  • Pomiar i kontrola pH
  • Wbudowane chłodzenie próbek do temp. 10°C

Wyślij zapytanie

Masz pytanie? Napisz do nas